Termes d’Ús

I -Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis que presta l’empresa Lancoi

II -Propietat Intel·lectual

Són propietat del Titular el nom de domini www.lancoi.es, els continguts d’aquesta web, incloent, entre d’altres: fotografies, tipografies, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació. Estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si és el cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts, sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle a aquesta web. En els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril) queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinats a ocultar l’origen o font de els continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposen aquestes Condicions d’ús.

III -Protecció de dades de caràcter personal

El Titular d’aquesta web compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Les dades personals són tractats amb les mesures de seguretat de nivell bàsic segons estableixen les normatives esmentades anteriorment. En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica l’usuari facilita al servidor de la web, informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes pàgines, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon.

Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers. Aquest lloc web fa servir galetes per optimitzar la seva navegació. En cas que Un. Estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l’AEPD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

Té vostè. Dret a accedir a l’anomenat fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al Titular una sol·licitud signada a l’adreça indicada en la secció Contacte d’aquesta web, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document vigent.

IV -Condicions d’Ús del Website

El website www.lancoi.es proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular, als quals l’usuari del lloc pot tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre de les seves dades en el formulari de contacte. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Titular ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.lancoi.es, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol merament enunciatiu: pèrdua de dades, suplantació de personalitat, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la transmissió o intromissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

V -Enllaços

El Titular no exercirà cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet i continguts. En cap cas El Titular assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

VI -Generalitats

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquest web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

VII -Legislació Aplicable i jurisdicció

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

< Tornar