Servicios

Obres i Adequacions

El servei de construcció de Lancoi gestiona i executa intervencions en interiors i tancaments d’alta qualitat. Gràcies a l’experiència de l’empresa en gestió unificada, s’obté una alta eficiència del procés constructiu, una coordinació unificada dels agents i oficis que hi intervenen, i un servei integral enllaçat amb la gestió econòmica i administrativa.

La reforma, rehabilitació i adequació d’estructures i edificis és una operació clau en la gestió sostenible de l’entorn construït. Aquesta accions s’enllacen amb el posterior pla de manteniment que respon al cicle d’ús dels edificis en entorns corporatius i comercials i la seva adequació a través del temps i als requeriments normatius i de mercat.

Serveis de Construcció

Estudis econòmico-tècnics de solucions
Suport al Facility Management
Gestió unificada de gremis
Gestió econòmica administrativa d’obra
Adequacions a nous usos
Adequacions a noves normatives
Planificació d’Obres
Execució d’Obres i reformes.
Projectes Clau en mà

Assessorament Tècnic i Execució de:

Parets i envans d’obra de fàbrica
Tancaments de plaques conformades
Tancaments i divisòries de guix laminat – Pladur, Knauf etc.
Divisòries amb mampares
Aïllaments tèrmics
Aïllaments acústics i fonoabsorbents
Arrebossats i enguixats
Enrajolats
Xapats i aplacats
Revestiments decoratius
Pintats i envernissats
Tractaments superficials de protecció
Tancaments i fusteries practicables de fusta i PVC
Tancaments i fusteries practicables d’acer i alumini
Divisòries practicables de vidre
Premarcs per a finestres, portes, armaris i registres
Marcos i folrat de premarcs per a portes i armaris
Fulles i blocks de fusta per a portes i armaris
Portes per a ús comercial i industrial
Portes tallafocs i acústiques
Divisòries mòbils
Persianes i gelosies de lames
Automatismes per a tancaments practicables
Mampares sanitàries
Vidres plans, aïllants i de seguretat
Elements especials per a envidraments
Subbases, soleres i recrescuts
Terres tècnics
Paviments de pedra natural
Paviments de peces ceràmiques i mosaic hidràulic
Peluts, estores i elements especials
paviments continus
Paviments sintètics i de linòleum
Parquets, paviments de fusta i de composites de fusta
Paviments tèxtils
Falsos sostres de plaques de escaiola, fibres minerals
Falsos sostres de plaques de guix laminat – Pladur, Knauf etc.
Aplacats de fusta i / o metall
Falsos sostres de lames i / O plaques metàl·liques
Falsos sostres de registrables – Armstrong, Knauf etc.
Falsos sostres de acústics
Falsos sostres decoratius
Escales d’obra
Escales metàl·liques i de fusta
Escales d’emergència i servei

Flexibles en els pressupostos per optimitzar les fase d’intervenció obtenint un avantatge econòmic.

La sostenibilitat és un element clau per a totes les activitats. Lancoi està compromès amb gestionar i disminuir l’impacte mediambiental, i vetllar per la seguretat de les persones generant valor als seus clients a través d’optimitzar el seu patrimoni i les seves operacions.