Servicios

Llicències i Certificacions

Lancoi planifica, projecta i executa les seves activitats d’acord al la normativa vigent a nivell europeu, nacional, autonòmic i local, en l’àmbit de la construcció, en particular la Llei d’Ordenació de l’Edificació – LOE, el Codi Tècnic de l’Edificació – CTE, i la Llei de Contractes del Sector Públic. I pel que fa a les instal·lacions i el condicionament dels edificis, amb especial atenció al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis – RITE, Reglament de seguretat en cas d’incendis en establiments industrials – RSCIEI i Reglament electrotècnic per a baixa tensió – REBT.

Seguint el més estricte nivell de qualitat i seguretat l’empresa registra les instal·lacions comercials i industrials i realitza les certificacions de la demanda energètica de les construccions i les instal·lacions tèrmiques i de climatització.