Adequació del pàrquing als nous arxius.

Les capitanies marítimes són els òrgans perifèrics de l’Administració Marítima espanyola, dependents del Ministeri de Foment creats per atorgar flexibilitat i permetre una millor utilització de les infraestructures i els mitjans materials i personals amb què compta l’Administració marítima.

Lancoi Contruccions presta serveis de Manteniment Integral per a l’edifici que ocupa la Capitania Marítima de Barcelona, ubicat al Port de Barcelona.

El manteniment integral a través d’una coordinació unificada de les activitats optimitza els recursos materials i de temps dedicat, agilitza la capacitat de resposta, simplifica la comunicació amb els diferents interlocutors i proveïdors i redueix despeses indirectes i desplaçaments. A més gestiona de forma integrada aspectes de la conservació, la reparació i l’actualització dels elements dels edificis i les seves instal·lacions electromecàniques, sanitàries i de climatització.

Vista aèria de l’edifici al Port de Barcelona.

A més en aquesta oportunitat es va sol·licitar a Lancoi Construccions l’adequació d’un sector del pàrquing cobert ubicat a la planta baixa de l’edifici per adaptar-lo a unes noves dependències destinades a arxiu de documentació.

Detall del sistema d’armaris mòbils d’emmagatzematge de documents.

L’obra va consistir en la construcció de divisòries i l’execució material de noves instal·lacions per dotar els nous espais de la condicions necessàries per a la protecció dels documents. Es van executar obres de paleta, intal·lacions de subministrament elèctric i il·luminació i traçat de conductes d’aire condicionat.

Es van instal·lar prestatgeries metàl·liques mòbils per optimitzar l’espai disponible, maximitzant la capacitat d’emmagatzematge. El sistema Movibloc d’estructura metàl·lica sobre rodes sobre les quals es munten les prestatgeries i que fan que aquestes es desplacin per obrir només el passadís de treball necessari.

D’aquesta manera, s’aconsegueix compactar l’espai alhora que es garanteix el perfecte ordre, seguretat i accessibilitat del material emmagatzemat o arxivat. Les prestatgeries es desplacen gairebé sense esforç per part de l’usuari.

D’aquesta manera Lancoi materialitza solucions a mida de les noves necessitats dels seus client i optimitza les seves infraestructures a través del servei de manteniment integral.